python

超轻量级php框架startmvc

python重要函数eval多种用法解析

更新时间:2020-08-20 15:18:01 作者:startmvc
这篇文章主要介绍了python重要函数eval多种用法解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对

这篇文章主要介绍了python重要函数eval多种用法解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下

1.参数会作为一个 Python 表达式(从技术上说是一个条件列表)被解析并求值


>>> x = 1
>>> eval('x+1')
2

2.去除字符串两边的引号


>>> a='"srting"'
>>> print(a)
"srting"
>>> b=eval(a)
>>> print(b)

srting

也可以用


>>> a.strip('"')
'srting'

3.字符串转字典


>>> a= "{'name':'linux','age':18}"
>>> type(a)
<type 'str'>
>>> b=eval(a)
>>> b
{'age': 18, 'name': 'linux'}
>>> type(b)
<type 'dict'>

4.传递全局变量


>>> a= "{'name':'linux','age':age}"
>>> b=eval(a,{"age":1822})
>>> b
{'age': 1822, 'name': 'linux'}
>>> type(b)
<type 'dict'>

5.传递本地变量


>>> a= "{'name':'linux','age':age}"
>>> age=18
>>> b=eval(a,{"age":1822},locals())
>>> b
{'age': 18, 'name': 'linux'}

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。