php教程

超轻量级php框架startmvc

PHP封装的mysqli数据库操作类示例

更新时间:2020-04-03 06:04:34 作者:startmvc
本文实例讲述了PHP封装的mysqli数据库操作类。分享给大家供大家参考,具体如下:由于PHPMyS

本文实例讲述了PHP封装的mysqli数据库操作类。分享给大家供大家参考,具体如下:

由于PHPMySQL操作在PHP5.4以下被弃用而推荐使用mysqli(MySQL Improvement),这里是在我原有的MySQL数据库操作类的基础上加以改进而编写出的MySQLI数据库操作类,整体代码与MySQL数据库操作类大致相同,直接实例化db_class即可


<?php
class db_class{
 public $db_url; //连接地址
 public $db_username; //连接名
 public $db_userpassword; //连接密码
 public $db_name; //数据库名
 public $db_tablename; //表名
 public $db_conn; //数据库连接
 public $db_order;
 public $db_limit;
 public function db_getconn(){ //连接数据库
 $this->db_conn= mysqli_connect($this->db_url,$this->db_username,$this->db_userpassword,$this->db_name);
 if (!$this->db_conn)
 {
 echo "连接 MySQL 失败: " . mysqli_connect_error();
 }
 }
 public function __construct($db_url,$db_username,$db_userpassword,$db_name){ //构造方法赋值
 $this->db_url=$db_url;
 $this->db_username=$db_username;
 $this->db_userpassword=$db_userpassword;
 $this->db_name=$db_name;
 $this->db_order="";
 $this->db_limit="";
 $this->db_getconn();
 mysqli_query($this->db_conn,'set names utf8');
 }
 public function db_settablename($db_tablename){ //设置表名
 $this->db_tablename=$db_tablename;
 }
 public function db_setorder($str){ //排序操作
 $this->db_order="order by $str";
 }
 public function db_setlimit($start,$end){ //分页操作
 $this->db_limit="limit $start,$end";
 }
 public function db_select($typearr="",$where=""){ //查询操作
 if(empty($typearr)){
 $typearr="*";
 }
 else{
 $typearr=implode(",",$typearr);
 }
 if(empty($where)){
 $where="";
 }else{
 $where="where ".$where;
 }
 $arr=array();
 $sql="select $typearr from $this->db_tablename $where $this->db_order $this->db_limit ";
 $result = mysqli_query($this->db_conn,$sql);
 while($row = $result->fetch_array()) {
 $arr[]=$row;
 }
 return $arr;
 }
 public function db_update($typearr,$valuearr,$where=""){ //更新操作
 $sql="";
 if(empty($where)){
 $where="";
 }else{
 $where=" where ".$where;
 }
 $sql.="update $this->db_tablename set ";
 foreach ($typearr as $key=>$value){
 if(count($typearr)-1==$key){
 $sql.=$value."='".$valuearr[$key]."'";
 }else{
 $sql.=$value."='".$valuearr[$key]."'".",";
 }
 }
 $sql.=$where;
 mysqli_query($this->db_conn,$sql);
 }
 public function db_delete($typestr,$valuestr){ //删除操作
 $sql="delete from $this->db_tablename WHERE $typestr=$valuestr";
 mysqli_query($this->db_conn,$sql);
 }
 public function db_insert($typearr,$valuearr){ //插入操作
 $sql="insert into $this->db_tablename(".implode(",", $typearr).") values(".implode(",", $valuearr).")";
 mysqli_query($this->db_conn,$sql);
 }
 public function __destruct(){ //析构方法关闭连接
 mysqli_close($this->db_conn);
 }
}